ODENSE - VESTFYN FJERKRÆKLUB

VEDTÆGTER

Vedtægter for Odense - Vestfyn Fjerkræklub

Vedtægter for Odense - Vestfyn Fjerkræklub under 
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

§ 1.

Klubbens formål er at fremme interessen og glæden for fjerkræ indenfor klubbens lokalområde. Til fjerkræ regnes: høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.

§ 2.

Fjerkræklubbens navn: Odense - Vestfyn Fjerkræklub, der hører under Odense Kredsen.

§ 3.

Enhver kan optages som medlem.

Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Ungdomsmedlemmer betaler halvt kontingent.

Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbe-styrelsens enstemmige beslutning.

Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.
I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 4.

Fjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 7 aktive medlemmer.
Klubbestyrelsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R.
Valgene gælder for to år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.

§ 5.

Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.

Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.
I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

§ 6.

Sekretæren fører forhandlingsprotokol af beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Klubbens kasserer fører regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet afsluttes og revideres 14 dage inden generalforsamlingen, således at det revidrede regnskab kan forevises bestyrelsen før generalforsamlingen.
Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.   Valg af dirigent og stemmetællere.
2.   Formandens beretning
3.   Det reviderede regnskab fremlægges.
4.a.Indkomne forslag vedrørende klubben.
4.b.Indkomne forslag til D.F.f.R´s repræsdentantskabsmøde. (forslag der
      ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8
      dage før til formanden).
5.   Arbejdsplan for kommende år.
6.   Valg til bestyrelse.
      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
      Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R´s repræsentantskabsmøde.
       Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R. (ulige år)
7.   Eventuelt.

Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.
Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 6 uger efter at anmodningen er fremsat.

Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3.

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

§ 8.

Medlemmer af D.F.f.R's hovedbestyrelse og den pågældende kredsbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 9.

Eventuelle yderligere tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, hvor det skønnes nødvendigt. For eksisterende fjerkræklubber skal lovændringer og fravigelser meddeles den pågældende kreds senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§ 10.

Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.
Fjerkræklubbens midler deponeres ved kredsen for evt. senere at komme en genstartet klub til nytte.
Kredsen kan efter 5 år på en ordinær generalforsamling i kredsen vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen i hele kredsen.

Således vedtaget den 21. august 2006 på den stiftende generalforsamling for Vestfyns Fjerkræklub.

Nyeste kommentarer

21.08 | 13:34

Jeg har lys Sussex haner i stor race alle fra 2022, det er dyr som er opdr...

19.08 | 22:48

Jeg søger 6 stk Plymouth Rock tæt på æglægning.

11.08 | 09:53

Lys Sussex hane søges af stor race, hvid/sort Columbia farve.

04.04 | 14:32

Jeg søger rugeæg af stor gul orpington